بازگشت

شكرانه مولود


منهال قصاب مي گويد: در راه مدينه به ابواء رسيدم شنيدم خداوند به امام صادق عليه السلام فرزندي عنايت فرموده است، من زودتر به مدينه رفتم.

حضرت يك روز پس از من به مدينه آمد، و به شكرانه مولود جديد سه روز مردم را اطعام كرد، و من هر روز حاضر مي شدم و غذا مي خوردم به گونه اي كه تا روز ديگر گرسنه نمي شدم. [1] .[ صفحه 133]به اين ترتيب امام هفتم دنيا را به نور قدوم خود مزين و منور نمود و از همان روزهاي نخستين، زندگانيش توأم با كرامات بود.


پاورقي

[1] منتهي الآمال، ج 2، ص 337.