عبارت قسمت
تعداد كل:3

رديف عنوان
  1   ولادت و شهادت و نسب و اسم و كنيت و لقب امام  
  2   تاريخ شهادت آن حضرت و بعضي از ستمها كه از خلفاي جور بر آن امام مظلوم واقع شد  
  3   بعضي از ستمها كه در زمان آن حضرت بر خويشان و شيعيان واقع شد