عبارت قسمت
تعداد كل:6

رديف عنوان  
  1   از ضربه لگد كمرت درد ميكند (روضه)  
  2   اي دو صد موسي به طورت ملتجي (مدح)  
  3   روضه خواني - طاهري  
  4   صلوات امام كاظم (ع)  
  5   قرعه ساختن و سوختنش افتاده (غزل مرثيه)  
  6   مقتل خواني