اوصاف ظاهري حضرت امام كاظم (ع)


هر چند شخصيت فرد با انديشه و افكار و آراء و آثار او است نه با صورت و سيما و صفات ظاهري او (1) ولي بعنوان اينكه نيمرخي از چهرهي ملكوتي آن نوزاد اسلام را به طالبان و علاقمندان او نشان دهيم بر روال سيره نويسان چهره نگر با اندك تغيير لفظي در زير ميآوريم تا همراه تصوير ارزشهاي ذهني او يك تصوير تقريبا عيني هم، از آن بزرگوار داشته باشيم.

مورخين در اين باره چنين ثبت كردهاند كه: او داراي قامت معقول و اندام مناسب و زيبا بود صورتش گندمگون و نوراني، رنگ مويش مشگي و انبوه، چهرهاش با صفا و ملكوتي، فاصله دندانهاي گشاد و كتفهايش باز و گسترده، بدنش لاغر و باريك و بطور كلي در هالهاي ازابهت و جلال قرار داشت كه فروغ روحانيت و جلوه معنويت از سيماي بهشتي او نمودار و جلوهگر بود.

تلاوت آيات قرآن او با آن زمزمههاي حزين و آواي دلبرا براي اهل نظر جهاني از لطف و صفا ميآفريد كه هم لذت بخش بود و هم انسان ساز.هميشه زيرا لباس خود پارچهاي از پشم خشن ميپوشيد ولي لباس روئين او گرانبها و فاخر بود.او هميشه توصيه ميكرد كه لباس تميز و زيبا بپوشيد و قناعت در لباس را روا نميشمرد و ميفرمود: جد بزرگوارم علي بن الحسين (ع) هميشه لباس فاخر ميپوشيد كه گاهي قيمت آن از پانصد درهم بالاتر بود و عباي گرانبهائي داشت كه معمولا به پنجاه دينار ابتياع ميفرمود سپس در تعقيب توصيه خود اين آيه را تلاوت فرمود:

قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق.

بگو كي و كدام آئين لباسهاي زيبا و غذاهاي گوارا و مطبوع را بر مردم حرام نموده است (2) .

***

1 ـ از سخنان معروف رضوان جايگاه مرحوم كاشف الغطاء مجاهد است جائي كه ميفرمايد:

الانسان آرائه و افكاره لا صورته و اعضائه «آئين ما ص 44 از انتشارات نسل جوان»

2 ـ المجالس السنيه ج ص 523 و ديگر منابع مربوط