بازگشت
حياة الامام موسي بن جعفر (دراسة و تحليل)


باقر شريف قرشي
نجف
مطبعة الآداب
بي تا
وزيري

500«576ص (اين كتاب به فارسي ترجمه شده است و يكي از بهترين كتابها درباره امام به شمار مي رود).

***