عبارت قسمت

رديف عنوان
  1   اسراف  
  2   بزرگنمايي  
  3   تنگ دلي  
  4   جدا شدن از جماعت  
  5   حق و باطل  
  6   دروغ گويي  
  7   دشمن خدا  
  8   دشنام  
  9   راستگويي و دروغگويي  
  10   زيان كار  
  11   سبك و كوچك شمردن گناه  
  12   ستمكاران  
  13   شخص در رو  
  14   طمع  
  15   علاقه به رياست  
  16   فروش كالا در تاريكي  
  17   كم بهره ترين انسان  
  18   كنترل خشم  
  19   مرتبه پايين تر  
  20   معناي غيبت  
  21   موارد جايز بودن سوء ظن  
  22   نادرستي جبر