عبارت قسمت

رديف عنوان
  1   احترام به دانشمند  
  2   از بين بردن دانش  
  3   اعمال خردمند  
  4   الهام  
  5   انديشمند دين  
  6   ايمان  
  7   بنده عالم  
  8   تشويق به فقيه شدن در دين  
  9   جايگاه امام  
  10   خردمند دروغ نمي گويد  
  11   خوشحالي خدا  
  12   داناترين مردم  
  13   دانش  
  14   شناخت امام  
  15   علم واقعي  
  16   گريه ملائك  
  17   گزينش آموزگار