عبارت قسمت

رديف عنوان
  1   از ياد بردن آرزوها  
  2   اعجاز بسم الله  
  3   انقلاب از شهر قم  
  4   دشمنيِ شيطان با انسان  
  5   شكيبايي  
  6   مصيبت  
  7   ناداري