عبارت قسمت

رديف عنوان
  1   بنده بـيـكار  
  2   شغل هاي نكوهيده  
  3   نكوهشِ دغلكاري