عبارت قسمت

رديف عنوان
  1   ايمان و گناهان  
  2   با خدا باش، پادشاهي كن  
  3   تنها شاه راه هدايت