بازگشت
چرا دختران امام موسي كاظم (ع)ازدواج نكرده اند؟


امام موسي بن جعفر (عليه السلام) به فرزندانش وصيت كرد: و ان أراد رجل منهم أن تزوج أخته فليس له أن يزوجها الا باذنه وامره (علي بن موسي الرضا) فانه أعرف بمناكح قومه؛ امور صدقات و اموال و اطفال و اولاد مخصوصاً زنان و دختران مربوط به فرزند علي بن موسي الرضا است. اگر يكي از پسرانم بخواهند خواهر خود را شوهر دهد، بايد به صلاحديد و اجازة فرزندم علي بن موسي الرضا باشد، چون به مصالح ازدواج خواهرانش آشناتر است.

از اين وصيت ظاهر ميشود حضرت ازدواج دخترانش را منع نكرد، بلكه آن را موكول به صلاحديد امام رضا(عليه السلام) كرد. شايد علت آن كثرت پسران و دختران حضرت بود. از طرفي مادران آنان كنيز بودند و اگر حضرت تصميم گيري را به خود نشان وا مي گذاشت ؛ دچار تصميمات نا به جا ميشدند .


***