بازگشت
چرا در هنگامي كه امام موسي كاظم (ع)به مدت 14 سال در زندان بودند شيعيان كاري نميكردند، مگر امام ناشناخته بودند؟


نقل تاريخ در مورد سالهاي زندان امام كاظم (عليه السلام) متفاوت است، بعضي 4 سال و برخي عليه السلام سال و بعضي 14 سال ذكر نمودهاند.

براي پاسخ اين سؤال، بايد زمان امام موسي كاظم (عليه السلام) از نظر سياسي و اعتقادي و خليفه زمان يعني هارونالرشيد و ويژگيهاي او را شناخت.

با توجه به اينكه هارونالرشيد ظاهري اسلامي و پر فريب و مكار داشت و سعي ميكرد كه كارهايش را توجيه ديني كند حتي براي توجيه كارهايش، شوراي قضاوتي درست كرده بود و با توجه به اينكه از روز اول شعار عباسيان «الرضا من آل محمد» بود، لذا هارون سعي ميكرد، در ظاهر كاري به كار امام موسي بن جعفر (عليه السلام) نداشته باشد و حتي قضيه زندان رفتن حضرت را اينگونه توجيه ميكرد كه «ايشان در جاي مناسبي نگهداري ميشوند.» و با توجه به خفقان شديدي كه ايجاد كرده بود، شيعيان اولاً فكر ميكردند كه جاي امام كاظم (عليه السلام) خوب است و ثانياً جرأت دفاع از امام را نداشتند، تا اينكه خود امام (عليه السلام) هنگام شهادتشان قضيه زندان و غل و زنجير و مسموم نمودن خودشان را فاش نمودند.

شما ميتوانيد براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه به كتابهاي «حياة الامام موسي بن جعفر» از باقر شريف قرشي، «سيرة پيشوايان» از مهدي پيشوايي، «تاريخ تمدن اسلام» از جرجي زيدان ترجمه علي جواهر كلام يا «ضحي الاسلام» از امين احمد «ارشاد» از شيخ مفيد مراجعه نماييد.

***

شما ميتوانيد براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه به كتابهاي «حياة الامام موسي بن جعفر» از باقر شريف قرشي، «سيرة پيشوايان» از مهدي پيشوايي، «تاريخ تمدن اسلام» از جرجي زيدان ترجمه علي جواهر كلام يا «ضحي الاسلام» از امين احمد «ارشاد» از شيخ مفيد مراجعه نماييد.