بازگشت
حضرت امام موسي بن جعفر ( ع ) چند سال در زندان به سر بردند ؟


به طوري كه در منابع تاريخي نقل شده است آن حضرت را چند بار زنداني كردند؛ امّا در اينكه مجموع آنها چه مدّت بوده اختلاف نظر وجود دارد . اين مدّت چهار يا هفت سال گفته شده است .

***