بازگشت
آيا اين روايت كه امام كاظم (ع) در مكاني نماز خوانده كه مردم از آن جا رفت و آمد مي كردند؛ صحت دارد؟ سند اين روايت چيست؟


در روايتي نقل شده كه در زمان امام صادق، روزي امام كاظم (عليهما السّلام) در جلوي دري مشغول نماز بودند. برخي از اصحاب به امام صادق اعتراض كردند (زيرا اين كار مكروه است و تردّد افراد باعث حواس پرتي مي شود). حضرت صادق بعد از خود امام كاظم پرسيدند كه چرا جلوي در نماز مي خواندي. امام كاظم پاسخ دادند كه آن خدايي كه من با او صحبت مي كنم از اين مردمي كه از جلوي من رد مي شوند به من نزديك تر است. الف. اصل اين روايت چيست و در كجا نقل شده؟ ب. آيا اين روايت از نظر سند قابل اعتماد است؟ ج. آيا اين روايت از نظر محتوا اشكالي ندارد؟ زيرا در واقع اثبات عمل فعل مكروه يا مرجوح براي معصوم مي كند؟

***