بازگشت
سند امامت امام كاظم ع را بيان كنيد؟


در نزد شيعه ي دوازده امامي معروف و مسلّم است كه يكي از راه هاي تشخيص و اثبات امامت هر امامي، تصريح امام پيشين، همچنين سؤال ها و امتحاناتي كه انسان هاي عادي از عهده ي آن بر نمي آيند، است. خوشبختانه درباره ي امامت موسي بن جعفر(ع) روايات فراواني وجود دارد كه امامت آن حضرت را اثبات مي كند.
ابن صباغ مالكي مي گويد: عبدالأعلي از فيض بن مختار نقل مي كند كه خدمت امام صادق(ع) عرض كردم: دست مرا بگير و از آتش جهنم نجاتم بده و بفرما امام بعد از شما كيست؟ در اين هنگام موسي بن جعفر(ع) وارد شد در حالي كه هنوز نوجوان بود. امام صادق(ع) فرمود: «اين (اشاره به موسي بن جعفر) امام شماست، پس به او بگرويد».[1]
شيخ مفيد در اين باره مي گويد: موسي بن جعفر(ع) امام بعد از پدر بزرگوارش است و مقدّم بر تمام فرزندان امام صادق(ع) است؛ زيرا:
1. تمام فضايل و خوبي ها در او جمع است.
2. نصوص صحيح و معتبر با صراحت درباره ي او وارد شده است.
3. پدر بزرگوارش صراحتاً فرمود: او وليعهد و امام بعد از من است.[2]

***

[1]. همان، ص 933.
[2]. الإرشاد في معرفة حجج الله علي العباد، ج 2، ص 215؛ همچنين براي آگاهي از نصوصي كه درباري امامت موسي بن جعفر(ع) آمده نك: كليني، محمد بن يعقوب، الكافي، محقق و مصحح: غفاري، علي اكبر، آخوندي، محمد، ج 1، ص 307 - 311، دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ چهارم، 1407ق؛ شيخ حر عاملي ، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ، ج 4، ص 216 - 222، اعلمي ، بيروت، چاپ اول، 1425ق.