بازگشت
شيخ مفيد چگونه امام كاظم (ع) را توصيف ميكند؟


شيخ مفيد دربارة آن حضرت ميگويد: او عابدترين و فقيهترين و بخشندهترين و بزرگ منشترين مردم زمان خود بود. زياد تضرع و ابتهال به درگاه خداوند متعال داشت. اين جمله را زياد تكرار ميكرد: «اَللّهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ الرّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسابِ» ) ارشاد/296 (بسيار به سراغ فقرا ميرفت. شبها در ظرفي پول و آرد و خرما ميريخت و به وسائلي به فقراي مدينه ميرساند در حالي كه آنها نميدانستند از ناحية چه كسي است. هيچكس مثل او حافظ قرآن نبود. با آواز خوشي قرآن ميخواند. قرآن خواندنش حزن و اندوه مطبوعي به دل ميداد. شنوندگان از شنيدن قرآنش ميگريستند. مردم مدينه به او لقب «زين المجتهدين» داده بودند.

***

مجموعه آثار شهيد مطهري ج18ـ سيري در سيره ائمه اطهار(ع)
شهيد مطهري