منظور از حديثي كه در آن آمده امام كاظم (ع) براي رهايي شيعه از غضب خدا خود را فدا كردند، چيست؟


در حديثي آمده است حضرت امام كاظم(ع) مي فرمايد: «همانا خداوند به شيعيان غضب مي كند. سپس خداوند به من دستور داد كه كدام را انتخاب مي كنيد بين او و آنها؟ من گفتم: به خدا قسم آنها را نجات بدهم از غضب خداوند». مقصود از اين حديث چيست؟

***