بازگشت
آيا مذهب شيعه جعفري، مخصوص كساني است كه پس از امام صادق حضرت امام كاظم (ع) را قبول دارند؟


"مذهب جعفري" به مذهب پيروان ائمة دوازدهگانه: گفته ميشود، اگرچه ما شيعيان دوازده امامي، از همة ائمه: پيروي ميكنيم و همة آنها نيز يك مذهب را ترويج ميكرده اند، ولي به دليل آن كه امام جعفر صادق در زماني ـ زمان انتقال حكومتها و حاكم نشدن كامل استبداد عباسيان ـ واقع شد كه براي ايشان، نشر معارف مذهب بر حقّ اماميّه ممكن بود و ايشان بيشتر از ائمّه ديگر، علم و تفسير و حديث را منتشر نمودهاند، به گونهاي كه از محضر درس ايشان، چهار هزار شاگرد استفاده ميكردند; به اين سبب، مذهب دوازده امامي: به نام ايشان، شهرت پيدا كرد و اين اصطلاح ـ يعني مذهب جعفري ـ به شيعة غير دوازده امامي، مانند "اسماعيليه" گفته نميشود.(مواقف شيعه، حسين علي احمدي ميانجي، ج 3، ص 133، نشر جامعه مدرسين حوزة علميه قم.)

***