بازگشت
اجمالي از زندگي امام كاظم (ع) را بيان كنيد؟


امام موسي بن جعفر ( كاظم) فرزند امام ششم در سال 128 هجري متولد شد و سال 183 هجري در زندان مسموماً شهيد شد. آن حضرت پس از درگذشت پدر بزرگوار خود به امر خدا و معرفي گذشتگان خود به امامت رسيد.
امام هفتم از خلفاي عباسي با منصور و هادي و مهدي و هارون معاصر و در عهد بسيار تاريك و دشوار با تقيه سخت ميزيست تا اخيراً هارون در سفر حج به مدينه رفت و به امر وي امام را در حاليكه در مسجد پيغمبر مشغول نماز بود گرفته و به زنجير بسته زنداني كردند و از مدينه به بصره و از بصره به بغداد در زندان سندي ابن شاهك با سمّ درگذشت و در مقابر قريش كه فعلاً شهر كاظميه ميباشد مدفون گرديد.

***

شيعه در اسلام ص 221
علامه سيد محمد حسين طباطبائي