بازگشت
اگر امام كاظم (ع)بيش تر عمرش را در زندان بود, چگونه و به چه طريق دست به مبارزهء سياسي زد؟


هر نواري كه داراي مطالب مبتذل يا همراه با موسيقي هاي مطرب و هيجان انگيز و شهوي باشد,خريد و فروش و گوش دادن به آن حرام است و بايد آن را محو كرد, اما اگر مطالب نوار مبتذل نباشد و باعث تهييج شهوت نباشد, اشكالي ندارد.(1)

و اگر خوانندگي توسط زن بوده و موجب تهييج شهوت شود, داراي حرمت مؤكد است و اگر زن به طورعادي و معمولي بخواند, مانند سخنراني , اگر موجب تهييج شهوت نشود, اشكالي ندارد.(2)

***

1.آيت الله فاضل لنكراني , جامع المسائل , ج 1 ص 254
2.همان , ص 252