بازگشت
امام كاظم (ع) چگونه و در چه سالي زنداني شد؟


هارون در سال 179 به قصد حج از بغداد خارج شد. ابتدا به مدينه رفت. در همانجا دستور جلب امام را صادر كرد. مردم مدينه زياد متأثر شدند و مدينه يكپارچه غلغله شد. هارون دستور داد شبانه امام را در يك محمل سرپوشيده به بصره روانه كردند و به پسر عمش عيسي بن جعفر عباسي كه حاكم بصره بود تحويل دادند و در آنجا آن حضرت را زنداني كردند، و روز بعد براي غلط اندازي و اشتباهكاري بر مردم، دستور داد محمل ديگري سرپوشيده به طرف كوفه حركت دهند تا مردم گمان كنند آن حضرت را به كوفه بردهاند، از طرفي اميدوار و مطمئن گردند كه چون به كوفه فرستاده ميشود و آنجا مركز دوستان و شيعيان آن حضرت است خطري متوجه آن حضرت نخواهد شد و از طرف ديگر اگر عدهاي قصد داشته باشند مانع حركت موسيبن جعفر(ع) گردند و آن حضرت را از بين راه برگردانند ذهنشان متوجه راه كوفه بشود.

***

مجموعه آثار شهيد مطهري ج18ـ سيري در سيره ائمه اطهار(ع)
شهيد مطهري