بازگشت

مجلس ذكر


ناگهان خلوت من با زدني ريخت به هم

مجلس ذكر ِ مرا بد دهني ريخت به همرويِ اين ساقِ ترك خورده بلندم كردند

استخوانم پس ِ هر پا شدني ريخت به همكار من از همه مجذوبِ خدا ساختن است

نظري كرده ام و قلب زني ريخت به همديد حساس شدم آمد و دشنامم داد

پسر فاطمه را با سخني ريخت به هملعنتي بس كه از اين موي سرم ميگيرد

زلف آشفته به هر آمدني ريخت به همكار تشييع مرا لنگه دري عهده گرفت

از غم من دلِ هر سينه زني ريخت به هم

علي اكبر لطيفيان

***