بازگشت

مرد الهي


آهسته گذاريد روي تخته تنش را

تا ميخ اذّيّت نكند پيرهنش رااصلاً بگذاريد رويِ خاك بماند

زشت است بيارند غلامان بدنش رااين ساق ِبهم ريخته كِتمان شدني نيست

ديدند روي تخته ي در ، تا شدنش رااين مرد الهي مگر اولاد ندارد

بردند چرا مثل غريبان بدنش رااين مرد نگهبان كه حيا هيچ ندارد

بد نيست بگيرد جلوي آن دهنش رااين هفت كفن روضه ي گودال حسين است

اي كاش نيارند برايش كفنش رانه پيرهني داشت حسين نه كفني داشت

مديون حصيرند مرتب شدنش را***