بازگشت

يوسف آل فاطمه


توفيق فغان دارم چون چاك گريبانها

خاكستر من مانده بر دامن نيرانهاشده دانه زنجيرم با پيكر من همخون

سخت است براي من پيمودن زندانهاهمچون شجري هستم تا نيمه ميان خاك

شد غربت افزونم سر لوحه عنوانهاآويخته ساق من از تخته تابوتم

بشكسته مرا ساقه چون گل به گلستانهاتا بر روي زهرايم شلاق اثر بنمود

شلّاق يهودي شد تأديب مسلمانهاسيلي است بجاي خون زندان عوض طشت است

خون مي چكد از لعلم بشكسته چو دندانهاافتاده ميان راه جسمي كه به زنجير است

افسوس از اين بيداد، فرياد ز دورانها

***