بازگشت

سوته دلان


مژده اي دل كه به ما تاج سري داد خدا

شب ما سوته دلان را سحري داد خدا

سجده شكر به جا آر كه از رحمت خويش

تير جانسوز دعا را اثري داد خدا

شجر طيبه ي گلشن طاها را باز

هم ثمر داده و هم برگ و بري داد خدا

تا كه اسلام قوي گردد و الحاد ضعيف

صدف بحر ولا را گهري داد خدا

اي صبا فاطمه را مژده بده كز ره لطف

صادق آل نبي را پسري داد خدا

ملك از كنگره ي عرش برين مژده دهد

كه به ما ناجي نيك و سيري داد خدا

بهر آزادي ابناء بشر بار دگر

به بشر رهبر فريادگري داد خدا

تا كند زير و زبر كاخ ستم را اي دل

مژده ي آيت فتح و ظفري داد خدا

تا به پرواز در آيد به جهان طاير فكر

امشب از شوق و شعف بال و پري داد خدا

شادمانم من ژوليده كه از رحمت خود

به من بي هنر امشب هنري داد خدا

***