بازگشت

آفتاب


مردي كه نام ديگر او «آفتاب» است

بين غل و زنجير هم عالي جناب استحبل المتين ماست يك تار عبايش

اين مرد از نسل شريف بوتراب استهنگام طي الارض و معراجش يقيناً ...

... روح الامين در محضرش پا در ركاب استپيداست از باب الحوائج بودن او

هر كس از او چيزي بخواهد مستجاب استبا يك سؤالش بشر حافي زير و رو شد

هر كس به پاي او بيفتد كامياب استبدكاره اي را زود سجّاده نشين كرد

اعجاز او بالاتر از حدّ نصاب استچيز كمي كه نيست ... آقا چارده سال

زير شكنجه ، كنج زندان در عذاب استنامرد ، زندان بان ، يهودي زاده ي شوم

دست و سر و پاهاي آقا را چرا بست ؟!با ناسزا باب زدن را باز كرده

اين بد دهان بي حيا ذاتش خراب استاز حيدر و زهراي اطهر كينه دارد

هر صبح و شب دنبال تسويه حساب استاز بس كه گلبرگ تن آقا خميده

زندان تاريكش پر از عطر گلاب استزخمي كه در زير گلوي او شكفته

يادآور زخم و غم طفل رباب استبا اين غل و زنجير و لب هاي ترك دار

تنها به ياد زينب و بزم شراب استچوب يزيد و گريه ي اطفال اي واي

حرف كنيزي و زبانم لال اي واي***