بازگشت

امام هفتمينم


من در اين زندان به جرم عشق يار افتاده ام


بهر حفظ دين و كسب و افتخار افتاده امدر مقام سر نوشتم چاره جز تسليم نيست


بر گ زردم در مسير جويبار افتاده اميوسفي هستم كه از جور و جفاي ظالمان


كنج زندان با دو چشم اشكبار افتاده اممن حسيني مذهبم كه از بهر ارشاد بشر


گوشه محبس حزين وبي قرار افتاده اممن امام هفتمينم كز پي ترويچ دين


بي كس و تنها در اين زندان تار افتاده اممن گلي از گلشن آل رسولم كز ستم


بارخ پژمرده اي درپاي خار افتاده اممحرم رازم به غير از كنده و زنجير نيست


كاين چنين بي مونس و بي غمگسار افتاده اممرغ بي بال و پري هستم كه از جور عدو


اندر اين كنج قفس دور از ديار افتاده امشد دل شوريده از اين ماتم عظمي حزين


كاندر اين محبس غريب و دل فكار افتاده ام

***