بازگشت

احياء جلوات


در راه خدا نام علي(ع) زمزمه كرد

دشمن ز كلام حقّ او واهمه كرد

با هر سخنش كاخ ستم مي لرزيد

احيا ، جلوات ِحيدر و فاطمه(س) كرد

---

يوسف به ته چاه ديانت مي كرد

دشمن به مقام او اهانت مي كرد

بي رحمي هارون به سيه چال رسيد

بر حافظ اسلام خيانت مي كرد

---

ما مفتخريم باب حاجت داريم

با دشمن اسلام لجاجت داريم

ما پيرو مكتب پيمبر هستيم

بر گفته ي خودبه حق سماجت داريم


***