بازگشت

تنِ تب دار


احوالِ من از اين تنِ تب دار روشن است

زندانِ من به چشمِ گُهربار روشن استاز صبح تا غروب كه حَبسم به زيرِ خاك

تا صبح حالم از دمِ افطار روشن استاين سال ها كه سخت گذشته براي من

هر لحظه اش زِ آه شرربار روشن استيكجا بلاي شيعه به جانم خريده ام

آثارِ آن به جسمِ منِ زار روشن استمعلوم تا شود به سرِ من چه آمده

از صورتم كه خورده به ديوار روشن استحرفي زِ استخوانِ صبورم نمي زنم

از ساقِ پام شدّتِ آزار روشن استجسمم كبود هست ، ولي غير عادي است !

حتّي به زيرِ سايه ي ديوار روشن است !زنجير را كه عضوِ جديدِ تنم شده

پنهان نكرده ام ، همه اَسرار روشن استمن ديده بسته ام به همه جز رضاي خود

چشمم فقط به ديدنِ دلدار روشن است
***