بازگشت

امام شيعه


موساي عيسوي دم، هفتم امام شيعه

از كاظم غيظ افزود بر احترام شيعه

آيد شميم جنت زد بر مشام شيعه

گشتند زان شه دين، شاهان غلام شيعه

بگرفت چون كه آن شاه بر كف زمام شيعه

گرديد نور ايمان ظلمت زداي شيعه

***