بازگشت

خوش آمدي


بابا رضا به گوشه زندان خوش آمدي

بر ديدن پدر تو پسر جان خوش آمدي

زندان كجا مدينه كجا و تو در كجا

مهمان من به گوشه زندان خوش آمدي

زنجير و بند كين سرو سامان من بود

امشب مرا بر اين سرو سامان خوش آمدي

بر لب رسيده جانم واز ديده رفته نور

نورم به چشم و بر لبم اي جان خوش امدي

***