بازگشت

انوار هدايت


صبح انوار هدايت موسي كاظم بود

صاحب سرّ ولايت، موسي كاظم بود…

آن گلستان ولايت كز نسيم او دميد

گلبني در هر ولايت، موسي كاظم بود

عقل در تفسير آيات كمالش كي رسد

آيتي در صد روايت، موسي كاظم بود

آفتابي چون علي موسي الرضا را در وجود

مشرق صبح سعادت، موسي كاظم بود

***