بازگشت

سرشك ديده


دراين قفس چويادم زلانه مي آيد

سرشك ديده من دانه دانه مي آيددلم گرفته ازاين غم كه گوشه زندان

اجل به ديدنم حتي چرا (نمي آيد)هميشه صحبت معصومه با رضا اين است

برادرم پدرم كي به خانه مي آيدچوبيد لرزه فتد برتنم زبس سندي

پي اذيت من وحشيانه مي آيدبه روزبهرملاقات مي روند همه

ولي به ديدن من اوشبانه مي آيدبرند شاخه گل هديه بهرزنداني

ندانم اوزچه با تازيانه مي آيد

***