بازگشت

عذاب زندان


حال و روزش عذاب زندان بود

كاظمين از غمش پريشان بود

پيكرش ناتوان و بي جان بود

بند بر دست و پاي عرفان بود

ورد لب آيه هاي قرآن بودروضه اش نغمه ي غريبان بوداثر زهر كينه پيدا شد

جگري پاره داغ زهرا شد

حكم آزاديَّش كه امضاء شد

درب زندان بي كسي وا شد

تخته تابوت جسم مولا شدديده شد ابر و وقت باران بودروي لب لا اله الّا الله

شال مشكي به دور گردن شاه

هفتمين رهبر و چراغ راه

مي رود سوي حق ُّو ذكرم آه

شد عزادار رأفت درگاهلحظه ي دوري از عزيزان بوداين طرف ثامن الحجج محزون

آن طرف تر كريمه اي دلخون

چشم عرش از غم حرم هامون

طعنه مي زد ستمگري مفتون

رافذي شد امير فاطميُّونروضه ها مثل شام ويران بوددست و پا مثل شام در زنجير

دختري فاطمي شده دلگير

پنج بار آه و ناله و تكبير

هفت پوشش براي جسمي پير

در كفنهاست بي كفن تصويرساعت سخت و تلخ هجران بودغربت كاظمين جاي خودش

اشك هر روضه اي براي خودش

كفني بود و بچِّه هاي خودش

پا نشد نيزه .... بود پاي خودش

جاي ناموس در لِواي خودشنه روي ناقه هاي عريان بودناقه بود و عذاب بود و حرم

ناله هاي رباب بود و حرم

سر روي نيزه قاب بود و حرم

راويِّ انقلاب بود وحرم

آشيان ِ خراب بود و حرمزير چتر سر شهيدان بودكاظمين از حسين ما مي گفت

از غم دشت كربلا مي گفت

از سري روي نيزه ها مي گفت

از تني زير دست و پا مي گفت

نينوايي به هر نوا مي گفتشاه لب تشنه العجل خوان بود***