بازگشت

غوغاي محشر


من در اين كنج غوغاي محشر ميكنم

پيروي از مادرم زهرا اطهر ميكنم

كاخ استبداد را بر فرق هارون دغا

واژگون با نعره الله اكبر ميكنم

تا زند سيلي به رويم سندي از راه ستم

ياد سيلي خوردن زهراي اطهر ميكنم

گر چه در قيد غل و زنجير مي باشم ولي

استقامت در بر دشمن چو حيدر ميكنم

گر زپا و گردن رنجور من خون مي چكد

ياد ميخ و سينه مجروح مادر ميكنم

***