بازگشت

به مولايت سلام كن


مرحوم شيخ مفيد رحمهم الله مي نويسد: يعقوب سراج گويد: به حضور امام صادق عليه السلام رسيدم ديدم حضرت كنار گهواره فرزندش موسي عليه السلام ايستاده است.

پس مدتي طولاني با او راز مي گفت. من نشستم تا فارغ شد، آن گاه به احترام حضرت از جا برخاستم، فرمود: برو نزديك مولاي خود و بر او سلام كن، من نزديك نور ديده امام رفته، بر او سلام كردم. آن حضرت به زبان فصيح سلام مرا جواب داد و فرمود: هم اكنون به خانه برو و نام دخترت را كه ديروز نام گذاري كرده اي تغيير بده زيرا آن نامي است كه خدا دوست نمي دارد. آري چنان بود كه حضرت فرموده بود، زيرا من دختري داشتم كه او را حميراء ناميده بودم.

حضرت امام صادق عليه السلام فرمود: «انته الي امره ترشد» امر مولايت (فرزندم) را اطاعت كن كه نجات در آن است.

يعقوب سراج گويد: پس اسم دخترم را تغيير دادم. [1] .


پاورقي

[1] ارشاد شيخ مفيد، مترجم، ص 562.