عبارت قسمت
تعداد كل:8

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   تجلي آرمان حكومت اسلامي در مناظره با هارون  
  3   طرد شعار بني عباس  
  4   نفوذ در درون نظام حكومت  
  5   رساندن اطلاعات داخلي دربار به امام كاظم  
  6   پشتيباني مالي از امام  
  7   كمك مالي به شيعيان  
  8   امام و حمايت از قيام شهيد فخ